System.Data.SqlClient.SqlException: 数据库 'tese1' 的日志已满。请备份该数据库的事务日志以释放一些日志空间。 在 System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection) 在 System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection) 在 System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj) 在 System.Data.SqlClient.TdsParser.Run(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj) 在 System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteNonQueryTds(String methodName, Boolean async) 在 System.Data.SqlClient.SqlCommand.InternalExecuteNonQuery(DbAsyncResult result, String methodName, Boolean sendToPipe) 在 System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteNonQuery() 在 juhe.cbb_counter_kj.exesql(String sql)System.Data.SqlClient.SqlException: 数据库 'tese1' 的日志已满。请备份该数据库的事务日志以释放一些日志空间。 在 System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection) 在 System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection) 在 System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj) 在 System.Data.SqlClient.TdsParser.Run(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj) 在 System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteNonQueryTds(String methodName, Boolean async) 在 System.Data.SqlClient.SqlCommand.InternalExecuteNonQuery(DbAsyncResult result, String methodName, Boolean sendToPipe) 在 System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteNonQuery() 在 juhe.cbb_counter_kj.exesql(String sql) my_company

公司首页

 
公司介绍
 
更多>>

最新商机
更多>>

产品与服务
   
更多>>

关心该企业产品的会员
还没有会员查看过您的产品.

改进意见:在聚合天下网放置广告. 参加聚合天下网的推广计划 修改产品介绍.
最近来访会员
还没有会员查看过该企业信息.

改进意见:在聚合天下网放置广告,参加聚合天下网的推广计划,修改企业信息.
可能对我有帮助的商务朋友

我最近查看过的企业
您还没有登陆.
我最近查看过的产品
您还没有登陆.

我可能关心的产品
您还没有登陆.
我可能关心的新闻
您还没有登陆.
我可能关心的企业
您还没有登陆.

  站点首页| 联系我们 | 收藏本站| 设为主页